Typy osobowości MBTI a Wielka piątka

– Artykuł przeczytasz w 2 minuty –

W artykule przedstawię jak wg danych statystycznych, a także wg moich obserwacji, wyglądają korelacje pomiędzy pięcioma wymiarami osobowości badanymi w teście MBTI oraz czynnikami osobowości w pięcioczynnikowym modelu osobowości tzw. Wielkiej piątki.

Przypomnę, że w teście osobowości MBTI określane są następujące wymiary osobowości (tworzące przeciwstawne pary):

  • Ekstrawersja (E) vs. Introwersja (I)
  • Poznanie (S ang. Sensing ) vs. Intuicja (N ang. Intuition)
  • Myślenie (T ang. Thinking ) vs. Odczuwanie (F ang. Feeling)
  • Osądzanie (J ang. Jugding ) vs. Obserwacja (P ang. Perceiving)
  • Asertywność (A ang. Assertive ) vs. Neurotyczność (T ang. Turbulent)

Poznanie, intuicja, myślenie i odczuwanie są nazywane funkcjami osobowości MBTI i są rozwijane w poszczególnych okresach życia. Wymiary te określa się również jako funkcja dominująca, pomocnicza, trzecia, czwarta. Szerzej tematykę funkcji MBTI opisuję poniżej.

Natomiast w pięcioczynnikowym modelu osobowości Wielkiej Piątki badane są następujące cechy osobowości:

  • Ekstrawersja vs. Introwersja
  • Otwartość na doświadczenie
  • Ugodowość
  • Sumienność
  • Stabilność emocjonalna vs. Neurotyczność

We wnioskach z badań przedstawianych przez różnych badaczy na temat korelacji pomiędzy wymiarami osobości MBTI oraz czynnikami osobowości Wielkiej piątki można spotkać różnice, które często wynikają z tego, że dane badania przeprowadzane są różnych próbach czy grupach społecznych. Na wyniki badań wpływ mają między innymi narodowość, kultura, zwyczaje społeczne i styl życia, czy przedział wiekowy badanej grupy osób. Często badania przeprowadzone są na studentach, co nie jest wystarczająco miarodajnym podejściem, ponieważ większość studentów prowadzi podobny do siebie styl życia, który w dużym stopniu jest niezależny od tego czy np. dany student gromadzi informacje bazując na Poznaniu (typ xSxx) czy też na Intuicji (typ xNxx), czy jest osobą podejmującą decyzje w większym stopniu w oparciu o chłodną logikę (typ xxTx) czy też przy podejmowaniu decyzji bardziej bierze pod uwagę swoje subiektywne odczucia i harmonię w grupie (typ xxFx). Podobne wnioski dotyczą również innych par wymiarów osobowości. Natomiast starsze osoby prowadzą bardziej niezależne życie i podejmują bardziej niezależne decyzje. Widoczne stają się u nich większe różnice w stylu życia i podejściu do wielu obszarów życia (np. pracy i kariery zawodowej, związków interpersonalnych, życia osobistego, życia duchowego itd.), co przekłada się na bardziej wyraźne korelacje pomiędzy wymiarami osobowości MBTI a czynnikami osobowści Wielkiej Piątki. Ponadto warto pamiętać, że cztery funkcje osobowości wg systemu MBTI (poznanie, intuicja, myślenie, odczuwanie) rozwijają się w różnych przedziałach wiekowych, co również może mieć duży wpływ zarówno na wyniki przeprowadzanych testów, jak również na stopień korelacji wymiarów osobowości pomiędzy dwoma badanymi systemami. Szacuje się, że dominująca funkcja staje się widoczna w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat, funkcja pomocnicza jest rozwijana się w przedziale od 12 do 25 lat, funkcja trzecia rozwija się w przedziale od 25 do 50 lat, natomiast funkcja czwarta w wieku około 50 lat. Oczywiście są to dane szacunkowe i rozwój osobowości u poszczególnych osób może się od siebie różnić.

Ze względu na powyższe argumenty osobiście koncentruję swoje obserwacje na grupie osób z przedziału wiekowego od 25 do 60 lat, ponieważ uważam, że ten przedział wiekowy jest najbardziej miarodajny i wyniki dla tej grupy wiekowej najtrudnej jest zakwestionować.

Korelacje pomiędzy wymiarami osobowości MBTI a cechami osobowości Wielkiej Piątki

Najsilniejsza korelacja zachodzi oczywiście pomiędzy poziomem Ekstrawersji badanego w testach MBTI oraz odpowiednim stopniem Ekstrawersji badanej wg systemu osobowości Wielkiej Piątki. Osoby ekstrawertyczne są bardziej zwrócone na zewnątrz, aktywne towarzysko, tryskają pozytywną energią oraz lubią wokół siebie mieć ludzi. Natomiast osoby introwertyczne są bardziej zwrócone do wewnątrz, lubią samotność lub towarzystwo kilku dobrych przyjaciół.

Silna krelacje zachodzi również pomiędzy poziomem Neurotyczności badanym w obu tych systemach osobowości. Osoby neurotyczne są wrażliwe, emocjonalne, bardziej skłonne do przeżywania negatywnych emocji, zmartwień i popadania w nastrój przygnębienia, a także mają silniejsze reakcje na czynniki stresogenne. Natomiast osoby asertywne są bardziej stabilne emocjonalnie, zrelaksowane, odporne i czują się bezpiecznie nawet w sytuacjach stresowych.

Dosyć wyraźna korelacja zachodzi również pomiędzy Odczuwaniem (wg MBTI), a poziomem Ugodowości (wg Wielkiej Piątki). Feelersi (xxFx) w procesie podejmowania decyzji biorą pod uwagę uczucia swoje oraz innych członków grupy, są zwykle dużo bardziej współczujący, życzliwi, chętni do współpracy oraz starają się unikać konfliktów, co przekłada się na wyższe wyniki na skali Ugodowości Wielkiej Piątki. Natomiast osoby, które w procesie podejmowania decyzji bardziej kierują się chłodną logiką oraz obiektywną sprawiedliwością (xxTx), są bardziej rywalizujące, uparte, wyrażają negatywne emocje oraz chętniej wchodzą w konflikty, co przekłada się na niższe wyniki na skali Ugodowości Wielkiej Piątki.

Niższa korelacja, lecz również zauważalna, zachodzi pomiędzy wymiarem Osądzanie vs. Obserwacja wg MBTI a cechą Sumienności wg Wielkiej Piątki. Zazwyczaj osoby Osądzające (xxxJ) są bardziej sumienne, lepiej zorganizowane, bardziej godne zaufania oraz bardzej starają się osiągać stawiane cele, co przekłada się z reguły także na wyższe wyniki na skali Sumienności Wielkiej Piątki. Można powiedzieć, że osoby Osądzające są to tzw. typy korporacyjne i że łatwiej akceptują rutynowe obowiązki. Natomiast osoby kierujące się Obserwacją (xxxP) są zwykle bardziej spontaniczne, elastyczne, niezbyt lubią schematy i planowanie, co przekłada się zazwyczaj na niższy wynik na skali Sumienności Wielkiej Piątki. Można powiedzieć, że Obserwatorzy (xxxP) to często typ dobrze sprawdzający się np. w showbiznesie, w świecie filmu, w sporcie – wszędzie, gdzie trzeba wykazywać się elastycznością i spontanicznym, sprawnym działaniem.

Najniższa korelacja występuje pomiędzy wymiarem Poznanie vs. Intuicja wg MBTI a cechą Otwartości na doświadczenie wg Wielkiej Piątki. Tym niemniej nieznacznie wyższe wyniki na skali Otwartości na doświadczenie osiągają zazwyczaj osoby Intuicyjne (xNxx), które mają szersze zainteresowania, wyższą tolerancję na nowości, większą ciekawość poznawczą oraz żywą wyobraźnię. Natomiast osoby gromadzące informację poprzez Poznanie (xSxx) są zwykle bardziej skupione na realnych faktach i tradycji, są bardziej konserwatywne, praktyczne i trzeźwe, a także mniej elastyczne, co przekłada się często na niższe wyniki na skali Otwartości na doświadczenie Wielkiej Piątki.

Jeśli jesteś zainteresowany korelacjami zachodzącymi pomiędzy psychotypami osobowości systemu MBTI a żywiłami astrologicznymi, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Astrologia a typy osobowości MBTI.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką inteligencji w odniesieniu do systemu MBTI, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Rodzaje inteligencji a typy osobowości MBTI.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką testu zainteresowań zawodowych w odniesieniu do astrologii, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem Astrologia a test zainteresowań zawodowych.

Copyright © by poradniaastrologiczna.pl